Algemene voorwaarden tussen iDevice+ en haar klanten.
 

Inleidend
iDevice+ houdt niet van kleine lettertjes maar van duidelijke afspraken. Deze afspraken zetten we hierin duidelijk op een rij zodat u als klant weet waar u aan toe bent. Wel zo duidelijk.
 

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt onder iDevice+ verstaan de franchisenemer van iDevice+ . Onder klant wordt verstaan de afnemer van het product of dienst die door de franchisenemer van iDevice+ wordt geleverd.
 

Artikel 2. Afspraken zwart op wit
iDevice+ streeft er naar de afspraken over prijs, eigenschappen van de te leveren dienst, prijs, risico’s zoveel mogelijk op schrift vast te leggen.
 

Artikel 3. Onderzoek en onderzoekskosten
Na inspectie van het te repareren product (iDevice) wordt door iDevice+ een prijsopgave gedaan. Klant kan dan besluiten over te gaan op het laten uitvoeren van de reparatie. Indien de klant de reparatie toch niet wenst te laten uitvoeren is de klant alleen onderzoekskosten verplicht van 29,- euro.
 

Artikel 4. Prijzen
Alle prijzen die vermeld worden op onze website zijn inclusief – tenzij anders vermeld- btw, maar exclusief eventuele verzendkosten.
 

Artikel 5. Dataverlies
Bij een reparatie bestaat altijd de mogelijkheid dat er dataverlies ontstaat. iDevice+ zal haar uiterste best doen om te zorgen dat dit niet gebeurt.
Expliciet wijst iDevice+ haar klanten erop dat ze zelf voordat ze hun toestel ter reparatie aanbieden een back-up moeten maken. Klant vrijwaart iDevice+ van aansprakelijkheid voor data. iDevice+ aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot data.
 

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Wij bij iDevice+ voeren onze werkzaamheden ten alle tijde zeer zorgvuldig uit. Indien iDevice+ toch aanpsrakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

iDevice+ is uitsluitend aanpsprakelijk voor directe schade.
iDevice+ is niet aanpsrakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving en gevolgschade.
iDevice+ is niet aanpsrakelijk voor dataverlies. Klant dient altijd zelf een backup te maken alvorens het toestel ter reparatie aan te bieden.

Indien iDevice+ aanpsprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het ter reparatie aangeboden toestel.

Aansprakelijkheid van iDevice+ is in ieder geval beperkt tot het bedrag wat de verzekeraar uitkeert.
 

Artikel 7. Garantie, onderzoek reclames
Op het moment dat iDevice+ het gerepareerde toestel terug geeft aan de klant wordt de klant verondersteld zelf het toestel visueel te controleren. De reparateur en de klant testen daarna het toestel op functionaliteit. Als het gerepareerde toestel door de klant wordt meegenomen wordt aangenomen dat het toestel goed is.

De klant heeft daarna 6 maanden garantie op de reparatie. Indien er nieuwe schade is op het toestel is de garantie van de reparatie niet meer van toepassing.

Op het moment dat iDevice+ het toestel repareert vervalt de fabrieksgrantie. iDevice+ is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
 

Artikel 8. Betaling, contractuele rente en incassokosten
Betaling van de reparatie is contant of per pin bij afhalen. In uitzonderlijke gevallen wordt er op rekening betaald. Dit wordt dan altijd vooraf besproken. Indien er op rekening wordt betaald dient dit binnen 14 dagen te gebeuren tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bezwaren over de hoogte van de declaratie schorten de betaling niet op.

Na de vervaldatum is de klant in gebreke en heeft iDevice+ het recht om wettelijke rente te berekenen. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de klant in gebreke is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de klant komen alle ter vordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 

Artikel 9. Vindplaats en wijziging voorwaarden.
De meest recente versie van de voorwaarden zijn vindbaar op onze website.
Van toepassing is steeds de laatste versie die gold bij het aanbieden van de reparatie.

Artikel 10. Cookiebeleid.
Door het akkoord gaan met onze voorwaarden, gaat u tevens akkoord met ons cookiebeleid.


Artikel 11. Privacybeleid.
Door het akkoord gaan met onze voorwaarden, gaat u tevens akkoord met ons privacybeleid.